باسلام
از زحمات بدون چشم داشت شما كمال تشكر وقدر داني را دارم.من sql server 2000 را با كتاب شروع كردم اما چون اينترنتم رو به اتمام است.در اسرع وقت به شارژ مجددا اقدام مي كنم وفايل ها را كه گذاشته اي...