آخرين پست هاي ارسالي انجمن ايران دلفي

تماشای رایگان فیلم ایرانی ، خارجی و کودک آکادمی دلفی

ارسال این صفحه به دوستان

موضوع: DB2 یا ADABAS ؟

پیام شما

نام کوچک امام اول شیعیان ؟