کد زیر برای ما بکاپ را طوری تهیه میکند که پس از تاریخ اشاره شده بلا اعتبار باشد.

کد:

کد:
BACKUP DATABASE test
 TO DISK = "I:	est.Bak"  
 WITH EXPIREDATE = "6/30/2015" ;