با سلام خدمت اساتید محترم برای جستجوی میان دو تاریخ و با استفاده از کامپونت shdate از کد ذیل استفاده می نمایم :


ADOQuery1.SQL.Text:="select * from komiteh where tarikh>=#"+DateToStr(ExShDatePicker1.DateTime )+ "# and tarikh