سلام و درود خدمت کاربران ایران دلفی.
یک از دوستان درخواست کدی جهت جستجوی پیشرفته در ComboBox در دلفی رو داشتند که لازم دونستم کد رو در اختیار کل کاربران قرار بدم .
اگه دوستان کد بهتری سراغ دارند در ذیل همین پست قرارش بدن.
موفق و موید باشید.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
اینم کد یونیت مورد نظر جهت دوستان

کد:

کد:
unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  ComboBox1: TComboBox;
  procedure ComboBox1KeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;
   Shift: TShiftState);
  procedure ComboBox1Change(Sender: TObject);
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;
 fLastKey:word;
 fsearchkeys:string;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.ComboBox1KeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;
 Shift: TShiftState);
begin
fLastKey := Key;

end;

procedure TForm1.ComboBox1Change(Sender: TObject);
var
 SearchStr: string;
 i,retVal,FoundIndex: integer;
 ctrl:TComboBox;
begin
 if fLastKey=VK_BACK then
    exit;

 // copy search pattern
 ctrl := (Sender as TCombobox);
 SearchStr := UpperCase(ctrl.Text);
 FoundIndex := -1;
 if SearchStr<>&quot;&quot; then
 for i := 0 to ctrl.Items.Count-1 do begin
  if Pos(SearchStr, UpperCase(ctrl.Items))>0 then
  begin
    FoundIndex := i;
    fsearchkeys := ctrl.Text;
    break;
  end;
 end;

 if (FoundIndex>=0) then
 begin
  retVal := ctrl.Perform(CB_SELECTSTRING, 0, LongInt(PChar(ctrl.Items[FoundIndex]))) ;

  if retVal > CB_Err then
  begin
  

   ctrl.ItemIndex := retVal;
   ctrl.SelStart := Pos(SearchStr,UpperCase(ctrl.Text))+Length(SearchStr)-1;
   ctrl.SelLength := (Length(ctrl.Text) - Length(SearchStr));


  end; // retVal > CB_Err

 end; // lastKey <> VK_BACK


end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
ComboBox1.AutoComplete := false;
loadkeyboardlayout(&quot;00000429&quot;,1);

end;

end.