ﻳﻚ ﻧﻜﺘﻪ :‬

‫ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ھﻨﮕﺎم ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻳﻚ ﻣﺘﻐﯿﺮ ، ﻧﺎﻣﻲ ﺑـﺎ ﻣـﺴﻤﺎ ﺑـﺮای آن اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﻮد ﺗـﺎ در ھﻨﮕـﺎم ﻛـﺎر ﺧﻮاﻧـﺪن ﻛـﺪ‬ ‫ﺳﺎده ﺗﺮ ﮔﺮدد. ھﻤﭽﻨﯿﻦ رﺳﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻮع ﻣﺘﻐﯿﺮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨـﺪ.‬ ‫ﺑــﺮای ﻣﺜــﺎل ﺑﺠــﺎی ‪ FirstName‬ ﺑﮫﺘــﺮ اﺳــﺖ ﺑﻨﻮﻳــﺴﯿﻢ ‪ . strFirstName‬ﺑــﻪ اﻳــﻦ ﻧــﻮع ﻧﮕــﺎرش Hungarian‬‬‫‪ notation‬ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ.‬
‫ﺗﻤﺎم ﻧﻮع ھﺎی ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه در ﺳﻲ ﺷﺎرپ ﺷﻲء ھﺴﺘﻨﺪ. در آﻳﻨﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺻـﺤﺒﺖ ﺧﻮاھﯿﻢ ﻛﺮد.‬


‫ﻣﺜﺎل اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ :‬

‫ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ‪ console‬ ﺟﺪﻳﺪ در را ‪ VS.NET‬ﺑﺎز ﻛﻨﯿﺪ. ﻧﺎم آﻧﺮا در اﺑﺘﺪا ۲۰‪ ex‬ اﻧﺘﺨـﺎب ﻧﻤﺎﻳﯿـﺪ. در اﻳﻨﺠـﺎ ﻣـﻲ ﺧـﻮاھﯿﻢ دو‬ ‫ﻣﺘﻐﯿﺮ رﺷﺘﻪ اﻳﻲ و ﺻﺤﯿﺢ را ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﺳﭙﺲ در ﺧﺮوﺟﻲ ﻧﻤﺎﻳﺶ دھﯿﻢ.‬

‫ﻛﺪ ﻧﮫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:‬

*کد:

کد:
‫;‪using System‬‬

‫namespace ۲۰ex‬‬
‫}‬
‫<‪/// <summary‬‬
‫.‪/// Summary description for Class۱‬‬
‫<‪/// </summary‬‬
‫class Class‬‬۱
{

‫<‪/// <summary‬‬
‫.‪/// The main entry point for the application‬‬
‫<‪/// </summary‬‬

‫[‪[ STAThread ‬‬
‫(‪static void Main(string[] args‬‬
‫}
‫;۰ = ‪int intVar۱‬‬
‫;‪int intVar۲‬‬
‫;۱ =‪intVar۲ ‬‬

‫;۲۱ = ‪int intV۳ = ۱۵ , intV۴‬‬

‫;&quot;‪string strText۱ = &quot;abcd‬‬

‪Console.WriteLine ‬‬(
‫+ ‪&quot;The value for variables are : 
 intVar۱=&quot;+intVar۱‬‬
‫+ ‪&quot;
 intVar۲=&quot;+ intVar۲‬‬
‫+ ‪&quot;
 intV۳=&quot; + intV۳‬‬
‫+ ‪&quot;
 intV۴=&quot; + intV۴‬‬
‫‪&quot;
 strText۱=&quot; + strText۱ ‬‬) ;

‫;(&quot;‪Console.WriteLine(&quot;

 Press any key to terminate‬‬
‫!‪Console.ReadLine(); // pause screen‬‬


}
}‬
‫{


‫ﻧﻜﺎﺗﻲ در ﻣﻮرد ﻛﺪ ﻓﻮق:‬

‫ﺑﻚ اﺳﻠﺶ ان ، در زﺑﺎﻧﮫﺎی ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه از ﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ‪ new line‬ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.‬
‫در ﻛﺪ ﻓﻮق ﻧﺤﻮه ی ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮ در ﻳﻚ ﺧﻂ و ﺣﺎﻟﺘﮫﺎی ﻣﻘﺪار دھﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﯿﺪ.‬
‫از ﻣﺘﺪ ‪ ReadLine‬ ﺑﺮای ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﺧﺮوﺟﻲ و ﻣﺸﺎھﺪه ی آن در اﻳﻨﺠﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻳﻢ.‬
‫ﻋﺎدت ﻛﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻧﺪاﻧﻪ دار ﻛﺪ ﺑﻨﻮﻳﺴﯿﺪ. اﻳﻨﻜـﺎر ﺧﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﻛـﺪ را ﺻـﺪ ﺑﺮاﺑـﺮ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ. در اﻳﻨﺠـﺎ ﻛـﺪھﺎی ‫داﺧﻞ ﻣﺘﺪ ‪ ، main‬ ﻛﺎﻣﻼ ﭼﻨﺪ دﻧﺪاﻧﻪ از آﻛﻮﻻدھﺎی ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﻛﺮدن آن ﺟﻠﻮ ﺗﺮ ھﺴﺘﻨﺪ.‬
‫در ﻛﺪ ﺑﺎﻻ در ﻣﺘﺪ ‪ WriteLine‬ اﻋﺪاد و رﺷﺘﻪ ھﺎ ﺑﺎ ھﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه اﻧـﺪ! اﻳـﻦ ﻣـﻮرد ﺑـﺪﻟﯿﻞ وﺟـﻮد ‪overload‬‬ ‫ھﺎی زﻳﺎد اﻳﻦ ﺗﺎﺑﻊ و ... ﻣﯿﺴﺮ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ. اﺻﻼ ﺑﻪ آن دل ﻧﺒﻨﺪﻳﺪ! ﭼﻮن در آﻳﻨﺪه ﻛﺎﻣﭙﺎﻳﻠﺮ ﺳـﻲ ﺷـﺎرپ اﮔـﺮ ‬‫ﭼﻨﯿﻦ اﻋﻤﺎﻟﻲ را در ﺟﺎھﺎی دﻳﮕﺮی ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﻮﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻮاھﺪ ﻛـﺮد!! ﺑـﺮای ﺟﻤـﻊ ﻛـﺮدن‬‫ اﻋﺪاد ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ھﺎ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻋـﺪد ﺑـﻪ رﺷـﺘﻪ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﮔـﺮدد و ﺑﻌـﺪ ... . در اﻳـﻦ ﻣـﻮرد در ﻣﻘـﺎﻻت ﺑﻌـﺪی ﺑﺤـﺚ‬ ‫ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮدﻳﺪ.‬
در ﻣﻮرد ﻛﻼﺳﮫﺎ و ‪ using‬ و ‪ namespace‬ و ﻏﯿﺮه در آﻳﻨﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮاھﯿﻢ ﻛﺮد.