ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺟﺪﻳﺪ ، در ﻓﺎﻳﻞ ‪ Class۱.cs‬ﻛﻪ ﻣﺘﺪ ‪ main‬ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﺎ در آﻧﺠﺎ ﻗﺮار دارد ﺑﻪ ﺻـﻮرت زﻳـﺮ ‫ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﯿﻢ :‬

کد:

کد:
clsDate m_var = new clsDate(); // initialize variable‬‬
‫;( ‪Console.WriteLine ( m_var.currentSystemDate‬‬

‫!‪Console.ReadLine(); //pause‬‬
‫ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻛﺪ ﻓﻮق :‬

‫ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﻛﻼس ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﻣﺘﻐﯿﺮ از آن را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻨﯿﻢ. در ھﺮ زﺑﺎﻧﻲ ﻳﻚ ﺳﺮی ﻧـﻮع ھـﺎی اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺎﻧﻨـﺪ‬‫‪ int ‬و ‪ string‬ و ﻏﯿﺮه وﺟﻮد دارﻧﺪ. ﻛﻼس ھﻢ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻳﻚ ﻧـﻮع داده ی ﺑـﺴﯿﺎر ﺑـﺴﯿﺎر ﻗﺪرﺗﻤﻨـﺪ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﻲ آﻳـﺪ.‬ ‫ﺑﺮای ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻳﻚ ﻣﺘﻐﯿﺮ از ﻧﻮع ﺟﺪﻳﺪ روش ﻛﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺑﻖ اﺳﺖ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻋﺪد ﺻﺤﯿﺢ را ﺗﻌﺮﻳـﻒ ‫ﻣﻲ ﻛﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد :‬

‫;۰=‪int i‬‬


‫ﺑﺮای ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻳﻚ ﻣﺘﻐﯿﺮ از ﻧﻮع داده ای ﻛﻪ ﺧﻮدﻣﺎن ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮده اﻳﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺻﻮرت ﻋﻤﻞ ﺷﻮد.‬

‫;()‪clsDate m_var = new clsDate‬‬


‫از ﻛﻠﻤﻪ ی ﻛﻠﯿﺪی ‪ new‬اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺻـﻮرت اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺑـﺮای ﻣﻘـﺪار دھـﻲ اوﻟﯿـﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﺟﺪﻳـﺪ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﯿﻢ.‬
‫ﺳﭙﺲ ﺑﻪ روش دﺳﺘﯿﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﺻﯿﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻼس اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده اﻳﻢ ﻣﻲ رﺳﯿﻢ.‬

‫‪m_var.currentSystemDate‬‬


‫ﻛﻼ ﭼﻪ ﻳﻚ ﺧﺎﺻﯿﺖ و ﻳﺎ ﻳﻚ ﻣﺘﺪ را ﺑﻪ ﻛﻼس اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﻳﯿﻢ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﻲ ﺑـﻪ آن از ﻋﻤﻠﮕـﺮ ﻧﻘﻄـﻪ ﭘـﺲ از ذﻛـﺮ ﻧـﺎم ‫ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه از ﻧﻮع ﻛﻼس ﺧﻮد ، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﯿﻢ. ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺎﺻﯿﺖ ھـﺎ ﻧﯿـﺎزی ﺑـﻪ آوردن () ﺑﻌـﺪ از‬ ‫ذﻛﺮ ﻧﺎم ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.‬

‫ﻋﻤﻮﻣﺎ از ﺧﺎﺻﯿﺖ ھﺎ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن و ﻳﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻳﻚ ﻣﻘﺪار ﺳﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد و در آﻧﮫـﺎ ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﭘﯿﭽﯿـﺪه ای‬ ‫ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.‬
; () ‪System.DateTime.Today.ToString‬‬

‫ﺗﻮﺿﯿﺤﻲ در ﻣﻮرد ‫اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮاص :‬

‫ﺷﻤﺎ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲ ھﺎی ﻳﻚ ﺷﻲء ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮاص آن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﯿـﺪ دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﭘﯿـﺪا ﻛﻨﯿـﺪ. ﻳـﻚ ‪ property‬ ﻋـﻀﻮی ‫اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﺷﻲء ﻳﺎ ﻛﻼس را ﻓﺮاھﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻃﻮل ﻳﻚ رﺷﺘﻪ (‪ ، (string‬ﺳـﺎﻳﺰ‬ ‫ﻳﻚ ﻓﻮﻧﺖ ، ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻓﺮم و ﻧﺎم ﻳﻚ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ، ﺧﺎﺻﯿﺖ ھﺴﺘﻨﺪ .‬
‫ﺑﺴﯿﺎری از اﺷﯿﺎء ذاﺗﻲ دات ﻧﺖ ﻓﺮﻳﻢ ورک ، ﺧﻮاص ﻣﻔﯿﺪ زﻳﺎدی را ﺑﻪ ھﻤﺮاه دارﻧﺪ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺷـﻲء ‪ DateTime‬ را‬ ‫در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻳﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺎﺻﯿﺖ ‪ Today‬آن ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﺎرﻳﺦ ﺟﺎری ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺑﺪﺳﺖ آورد. ﺑﺮای اﺳـﺘﻔﺎده از ﻳـﻚ ‫ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻛﻼس ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻨﻨﺪه ﺷﻲء در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﮫﯿﺎ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻨﻈﻮر ھﻤﺎن اﺳـﺘﻔﺎده از ﻓـﻀﺎی ﻧـﺎم ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ‬ ‫ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺲ از وارد ﻛﺮدن ﻓﻀﺎی ﻧﺎم ﻛﻼس ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺷﻲء و ﺧﻮاص آن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﯿﺪ. دو راه وﺟﻮد‬ ‫دارد ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم ﻣـﻮارد ﺑﺎﻳـﺪ ذﻛـﺮ ﺷـﻮﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ;‪ System.DateTime.Now‬و ﻳـﺎ ﺑـﺎ وارد ﻛـﺮدن ﻓـﻀﺎی ﻧـﺎم‬ ‫‪ System‬ﻛﻮﺗﺎه ﺳﺎزی ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﯿﺮد.‬
‫ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ھﺮ ﻣﺘﺪ و ﻳﺎ ﺷﻲء اﻳﻲ در ﺳﻲ ﺷﺎرپ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﺷﻲء ﻗﺎﺑـﻞ دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. ﺑـﺮای ﻣﺜـﺎل ﺷـﻲء‬‪ Console‬ ﻛﻪ از آن ﺑﺮای ﭼﺎپ ﻛﺮدن ﺧﺮوﺟﻲ ﺑـﺮ روی ﺻـﻔﺤﻪ ی ﻧﻤـﺎﻳﺶ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﻛﻨـﯿﻢ در ﻓـﻀﺎی ﻧـﺎم ‪System‬‬ ‫واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ در اﺑﺘﺪای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ذﻛﺮ ﻛﺮد ; ‪ using System‬و ﺳـﭙﺲ ﺧﯿﻠـﻲ راﺣـﺖ از اﻳـﻦ ﺷـﻲء اﺳـﺘﻔﺎده‬ ‫ﻛﺮد و ﻳﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻳﻨﻜﺎر را اﻧﺠﺎم ﻧﺪاد و ﻧﻮﺷﺖ : ‪ System.Console‬و اﻟﻲ آﺧﺮ. ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻓﻀﺎی ﻧﺎم در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده‬ ‫از ‪ using‬ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﻛﺮد.‬


‫ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ﻧﮫﺎﻳﻲ ﻣﺜﺎل اﻳﻦ ﻓﺼﻞ :‬
ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻓﺎﻳﻞ ‪: Class۱.cs‬‬
کد:

کد:
using System;

namespace ex۳۰

{
  class class1
{

[STAThread]
    static void Main(string[] args)
{
  clsDate m_var = new clsDate(); // initialize variable‬‬
  Console.WriteLine ( m_var.currentSystemDate);

  Console.ReadLine();//pause!

}

}
}


ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻓﺎﻳﻞ ‪ clsDate.cs‬ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدﻳﻢ:‬
کد:

کد:
using System;

namespace ex۳۰
{
 * *class clsDate
 * *{

 public clsDate(){}

 * * * *public string currentSystemDate‬‬
{
 * * * * * *get
{
 * * * * * *return System.DateTime.Today.ToString‬‬();
}


}

 * *}
}