سلام. دنبال یه سورس کد کوچولو بودک برای تبدیل یه رشته از اعداد به حروف .
یعنی بتونه رقم رو به حروف هم دقیق بنویسه.